انواع کودک آزاری

7 اسفند 1401
کمپ ترک اعتیاد کرج

ارتباط بین اعتیاد و کودک آزاری

کلینیک ترک اعتیاد کرج بهبودی، کمپ ترک اعتیاد کرج بهبودی: تمام کودکان مستحق حمایت و آسایش ناشی از پرورش یافتن و بزرگ شدن در خانواده ای مستحکم هستند. متأسفانه بسیاری از کودکان محروم از این نیاز اساسی پرورش می یابند و بزرگ می شوند. بر […]